องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
26   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 17 สิงหาคม 2560 15
27   ประกาศ อบต.บ้านขอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560 25 กรกฏาคม 2560 18
28   ประกาศ อบต.บ้านขอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 25 กรกฏาคม 2560 13
29   ประกาศ อบต.บ้านขอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ 24 กรกฏาคม 2560 16
30   ผลการประุเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 11 กรกฏาคม 2560 10
31   ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตปี 2560 รอบ 6 เดือน 6 มิถุนายน 2560 6
32   ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตปี 2559 6 มิถุนายน 2560 4
33   เวรบริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน 15 กันยายน 2559 8
34   เวรยามวันหยุดราชการประจำเดือน กันยายน 2559 15 กันยายน 2559 4
35   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 14 กันยายน 2559 8
36   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 14 กันยายน 2559 5
37   การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 16 ธันวาคม 2558 4
38   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 15 กันยายน 2558 18
39   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี อบต.บ้านขอ 2559-2561 15 กันยายน 2558 16
40   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 และสมัยแรกประจำปี 2559 27 เมษายน 2558 9
41   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 27 เมษายน 2558 4
42   เรียกประชุมสภาครั้งแรก 23 มิถุนายน 2557 14
43   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2557 1 กุมภาพันธ์ 2556 338
44   โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ 17 ตุลาคม 2555 164
45   โครงการส่งเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสหรือถูกทอดทิ้ง 1 ตุลาคม 2555 166
46   ความเสียหายจากวาตภัย 8 พฤษภาคม 2555 268
47   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี... 26 มีนาคม 2555 231
48   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จัดงานวันเ็ด็กแห่งชาติ ปี 2555 17 มกราคม 2555 322
พบทั้งหมด 48 รายการ : : รวมทั้งหมด : 2 หน้า : หน้าแรก ย้อนกลับ [1]