องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>โครงการพลังชุมชนลดขยะเป็นศูนย์

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 9 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จัดกิจกรรมโครงการพลังชุมชนลดขยะเป็นศูนย์(Zero Waste) ณ บ้านขอเหนือ หมู่ 9 โดยมีนายอาจ ธนันท์ตรีศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ นายจำนงค์ จำรัสศรี กำนันตำบลบ้านขอ พร้อมด้วยสมาชิก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านขอให้การต้อนรับ โดยในการมีการจัดนิทรรศการการและสาธิตการทำประเป๋าและของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น เลี้ยงใส้เดือนดิน การเพาะเห็ด การคัดแยกขยะ การมอบรางวัลให้แก่ครอบครัวต้นแบบในการคัดแยกขยะ และการลงนาม MOU ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ กับ กำนันตำบลบ้านขอ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-13 ในการร่วมกัน บริหารจัดการขยะในชุมชน ลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ อย่างยั่งยืนต่อไป

หน่วยงานโพสข่าว : อบต.บ้านขอ

เปิดอ่าน : 15 ครั้ง