องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

         (1)  กลุ่มอาชีพ
                    -  กลุ่มแม่บ้านเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2,  7  และหมู่ที่ 8
                 -  กลุ่มแม่บ้านผู้เลี้ยงโค   หมู่ที่ 1 -  13
                 -  กลุ่มจักรสาน  หมู่ที่ 1,3,6
                 -  กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์  หมู่ที่ 1, 9   และหมู่ที่ 12
                 -  กลุ่มแปรรูปอาหารสัตว์  หมู่ที่ 9
                 -  กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ  หมู่ที่ 3,  4  และหมู่ที่ 9
                 -  กลุ่มพืชผลทางการเกษตร  หมู่ที่ 3,  4  และหมู่ที่ 8
                 -  กลุ่มตีมีด หมู่ที่ 1
          (2)  กลุ่มออมทรัพย์
                -  กลุ่มสหกรณ์เกษตร  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 9
                -  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน  หมู่ที่ 3
                -  กลุ่มออมทรัพย์  หมู่ที่  1-13
                -  กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า  หมู่ที่ 1, 4,7
          (3)  ธนาคารหมู่บ้าน
                -  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  หมู่ที่ 1 -  13
                -  ธนาคารหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10, 13
          -  กองทุน กข.คจ.  หมู่ที่ 1-13

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 201 ครั้ง