องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์เงินการคลัง(ใช้ข้อมูลปีที่ขอจัดตั้งเป็นฐาน ย้อนหลัง 3 ปี)

(1)  รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
    1.1 ปีงบประมาณ 50 จำนวน     9,587,097.78  บาท
    1.2 ปีงบประมาณ  51 จำนวน   12, 368,533.60  บาท
    1.3 ปีงบประมาณ 52 จำนวน    11, 073,748.91  บาท
(2)  มีรายได้ทั้งหมดโดยรวมเงินอุดหนุน
     2.1 ปีงบประมาณ  50 จำนวน    14,095,052.78  บาท
     2.2 ปีงบประมาณ  51 จำนวน     17,039,251.60  บาท
     2.3 ปีงบประมาณ  52 จำนวน     17,198,520.91  บาท
(3) รายจ่ายจริงย้อนหลัง 3 ปี
    3.1 ปีงบประมาณ  50 จำนวน     11,574,194.76  บาท
    3.2 ปีงบประมาณ  51 จำนวน     14,723,117.87  บาท
    3.3 ปีงบประมาณ  52 จำนวน     14,466,571.57  บาท
 (4)  เงินสะสม จำนวน 2,757,749.74 บาท
 (5)  หนี้สินที่มีอยู่กับหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน         - บาท

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 179 ครั้ง