องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

มีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล     เป็นผู้กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนา  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  นโยบายและแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 201 ครั้ง