องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานระดับการศึกษาของนักการเมืองและพนักงาน อบต.

ประเภท

ระดับการศึกษา

รวม

(คน)

ประถมศึกษา (คน)

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (คน)

ปริญญาตรี (คน)

ปริญญาโท (คน)

นักการเมืองท้องถิ่น

2

27

1

-

30

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

-

2

9

5

16

พนักงานจ้าง

1

15

3

-

19

รวม

3

44

13

5

65

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 177 ครั้ง