องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานจำนวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง

สำนัก/ส่วน

จำนวนข้าราชการ (คน)

จำนวนพนักงานจ้าง (คน)

รวม

(คน)

สำนักปลัด

6

5

11

ส่วนการคลัง

5

1

6

ส่วนโยธา

4

-

4

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1

13

14

รวม

16

19

35

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 205 ครั้ง