องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานจำนวนคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาอบตา.บ้านขอ

ตำแหน่ง

จำนวน

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

นายก อบต.

1

-

1

รองนายก อบต.

2

-

2

เลขานุการ นายก อบต.

1

-

1

ประธานสภา อบต.

1

-

1

รองประธานสภา อบต.

1

-

1

สมาชิก อบต.

22

2

24

เลขานุการสภา อบต.

1

 -

1

รวม

29

2

31

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 201 ครั้ง