องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
1   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 26 กรกฏาคม 2555 201
2   สถานการณ์เงินการคลัง(ใช้ข้อมูลปีที่ขอจัดตั้งเป็นฐาน ย้อนหลัง 3 ปี) 26 กรกฏาคม 2555 178
3   การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ 26 กรกฏาคม 2555 201
4   ระดับการศึกษาของนักการเมืองและพนักงาน อบต. 26 กรกฏาคม 2555 177
5   จำนวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง 26 กรกฏาคม 2555 205
6   จำนวนคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาอบตา.บ้านขอ 26 กรกฏาคม 2555 200
7   พื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลบ้านขอ 26 กรกฏาคม 2555 140
8   แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรและอุปโภคบริโภค 26 กรกฏาคม 2555 143
9   ทรัพยากรธรรมชาติ 26 กรกฏาคม 2555 104
10   ประเภทถนนภายในหมู่บ้าน 26 กรกฏาคม 2555 108
11   การบริการพื้นฐาน 26 กรกฏาคม 2555 108
12   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 26 กรกฏาคม 2555 107
13   ข้อมูลด้านสาธารณสุข 26 กรกฏาคม 2555 103
14   ข้อมูลด้านศาสนา 26 กรกฏาคม 2555 121
15   ข้อมูลด้านสถานศึกษา 26 กรกฏาคม 2555 120
16   หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ได้แก่ 26 กรกฏาคม 2555 108
17   สภาพทางเศรษฐกิจ (การประกอบอาชีพ) 26 กรกฏาคม 2555 104
18   จำนวนประชากร 26 กรกฏาคม 2555 113
19   เขตการปกครอง 26 กรกฏาคม 2555 111
20   ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 26 กรกฏาคม 2555 117
21   ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ 26 กรกฏาคม 2555 141
22   ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านขอ 26 กรกฏาคม 2555 180
พบทั้งหมด 22 รายการ : : รวมทั้งหมด : 1 หน้า :