องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
เกี่ยวกับ อบต. ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
1   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 8 พฤศจิกายน 2561 8
2   โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านขอ 7 พฤศจิกายน 2561 31
3   อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 17 สิงหาคม 2560 17
4   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 17 สิงหาคม 2560 14
5   การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2560 6
6   แผนจัดหาพัสดุ ประจำงบประมาณ 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 13
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 3 กุมภาพันธ์ 2560 12
8   บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง 27 เมษายน 2559 8
9   รายงานผลการดำเนินงานที่นายกได้แถลงต่อสภา ปีงบประมาณ 2558 22 มีนาคม 2559 6
10   แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 17 มีนาคม 2559 16
11   การจัดคนสู่ตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง 2 มีนาคม 2559 12
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 21 กุมภาพันธ์ 2559 11
13   การควบคุมภายใน 2558 21 กุมภาพันธ์ 2559 11
14   ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 กุมภาพันธ์ 2559 7
15   ประกาศใช้แผนพัฒนา อบต.บ้านขอ 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 23 มิถุนายน 2557 30
16   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 2558-2562 23 มิถุนายน 2557 26
17   รายงานงบการเงินประจำปี 2558 8 พฤศจิกายน 2556 41
18   ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557 7 พฤศจิกายน 2556 47
19   แผนดำเนินงานประจำปี 2557-2559 7 พฤศจิกายน 2556 56
20   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 7 พฤศจิกายน 2556 39
21   แผนยุทธศาสตร์ อบต. 2557-2561 7 พฤศจิกายน 2556 38
22   ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.บ้านขอ 19 เมษายน 2556 110
23   ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2556 7 ธันวาคม 2555 129
24   แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2556 17 ตุลาคม 2555 136
25   แผนสามปี 2556-2558 17 ตุลาคม 2555 135
พบทั้งหมด 42 รายการ : : รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย