องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
1   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2560 7 พฤศจิกายน 2561 4
2   ระเบียบว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 2559 7 พฤศจิกายน 2561 4
3   ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดงานและแข่งขันกีฬา 2559 7 พฤศจิกายน 2561 6
4   ระเบียบช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560 7 พฤศจิกายน 2561 5
5   ระเบียบเงินอุดหนุนปี 2559 7 พฤศจิกายน 2561 5
6   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติม 7 พฤศจิกายน 2561 6
7   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2559 7 พฤศจิกายน 2561 6
8   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.2548 7 พฤศจิกายน 2561 5
9   ระเบียบมท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ 2548 7 พฤศจิกายน 2561 4
10   ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ 2548 7 พฤศจิกายน 2561 4
11   ระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ 2547 7 พฤศจิกายน 2561 6
12   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 2560 7 พฤศจิกายน 2561 4
13   ระเบียบมท.ว่าด้วยการฝึกอบรมของ อปท. 2557 7 พฤศจิกายน 2561 4
14   ระเบียบมท.ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 2557 7 พฤศจิกายน 2561 5
15   พรบ.สภาตำบลและอบต.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 7 พฤศจิกายน 2561 5
16   พรบ.บริหารงานบุคคคลส่วนท้องถิ่น 2542 7 พฤศจิกายน 2561 4
17   พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 7 พฤศจิกายน 2561 6
18   พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 7 พฤศจิกายน 2561 4
19   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 7 พฤศจิกายน 2561 6
20   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 7 พฤศจิกายน 2561 7
พบทั้งหมด 20 รายการ : : รวมทั้งหมด : 1 หน้า :