องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
1   42.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม 15 ธันวาคม 2558 17
2   41.การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล 15 ธันวาคม 2558 13
3   40.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 15 ธันวาคม 2558 7
4   39.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 15 ธันวาคม 2558 8
5   38.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15 ธันวาคม 2558 7
6   37.การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย 15 ธันวาคม 2558 6
7   36.การสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค 15 ธันวาคม 2558 7
8   35.การขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ 15 ธันวาคม 2558 6
9   34.รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน 15 ธันวาคม 2558 9
10   33.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) 15 ธันวาคม 2558 7
11   32.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกกิจการ) 15 ธันวาคม 2558 5
12   31.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 15 ธันวาคม 2558 7
13   30.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 15 ธันวาคม 2558 6
14   29.การแจ้งถมดิน 15 ธันวาคม 2558 5
15   28.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 15 ธันวาคม 2558 6
16   27.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 15 ธันวาคม 2558 6
17   26.การแจ้งขุดดิน 15 ธันวาคม 2558 5
18   25.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 15 ธันวาคม 2558 6
19   24.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 15 ธันวาคม 2558 7
20   23.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 15 ธันวาคม 2558 5
21   22.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 15 ธันวาคม 2558 7
22   21.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 15 ธันวาคม 2558 6
23   20.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 15 ธันวาคม 2558 6
24   19.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 15 ธันวาคม 2558 5
25   18.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 15 ธันวาคม 2558 5
พบทั้งหมด 41 รายการ : : รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย